header-bg
SOCIAL ENTERPRISE
วันที่ 13 เดือนกันยายน พ.ศ.2566

บริษัท ไทยคอนเซนท์ จำกัด ขอแสดงเจตนารมณ์การจัดตั้งวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) ให้คำปรึกษาและจัดอบรมเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

2) ส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านความเป็นธรรมทางเพศและการป้องกันการละเมิดทางเพศที่สังคมมีส่วนร่วม

3) ส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาวิจัย พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย พัฒนาองค์ความรู้ หรือพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมือง

4) ผลิตสื่อและการรณรงค์เพื่อเสริมความตระหนักรู้ในประเด็นปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล

โดย บริษัท ไทยคอนเซนท์ จำกัด จะดำเนินกิจการเพื่อสร้างเสริมประโยชน์ต่อสังคม ผ่านทักษะด้านการผลิตสื่อ การสื่อสาร และการให้บริการส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมสืบต่อไป

Slide
Social Enterprise กิจการเพื่อสังคมคืออะไร ?

คือกิจการที่ช่วยเหลือสังคมผ่านกลไกทางธุรกิจโดยตรง ไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาค

กิจการเพื่อสังคม มีจุดมุ่งหมายหลักในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม มีรายได้หลักไม่น้อยกว่า 50% ที่มาจากสินค้าหรือบริการโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาค และมีการนำผลกำไรที่เกิดขึ้นไปลงทุนซ้ำเพื่อขยายผลกระทบทางสังคม

ทำ SE คือคนดีกินแกลบ ?

ผู้ประกอบการสังคมไม่ได้กินแกลบ เพราะจะมีค่าตอบแทนที่เหมือนกันกับกิจการเอกชนทั่วไป อันเนื่องมาจากการดำเนินการที่เกิดจากการพึ่งพาตนเองทางการเงินที่ไม่ใช่การรับบริจาค

ในทางกลับกัน เราไม่ได้ทำ ‘ดี’ เพราะเราเป็น ‘คนดี’ แต่เพราะเรา ‘ทำได้ดี’ ในการบริหารจัดการให้ธุรกิจเกิดผลกระทบเชิงบวกทางสังคม ผ่านกิจกรรมหลักของตัวธุรกิจเอง

เหตุใดจึงกิจการเพื่อสังคมจึงไม่ใช่การกุศล ?

จากประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ ผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นว่า การทำงานเชิงการกุศลนั้นมีแหล่งที่มาของรายได้ไม่แน่นอน และต้องขึ้นอยู่กับความเห็นใจของผู้ให้ทุน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดเลย

ในทางกลับกัน เราถนัดที่จะจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าหรือคุณค่าส่งมอบที่กลุ่มลูกค้ายินดีจ่าย ดังนั้นรายได้จะโยงกับคุณภาพและคุณค่าที่คู่ค้าและเรามีร่วมกันมากกว่า

ที่มา https://www.sethailand.org/resource/what-is-social-enterprise-se/

Responsibility
เราเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมนานาชาติ

นอกจากการทำมาค้าขายโดยปกติทั่วไป เรายังเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมที่มีสมาชิกอยู่ในหลายๆ ประเทศ ได้แก่ A2ELP, Australia-ASEAN Emerging Leaders Program, Askoka Diwa และ FRIDA

ขอขอบคุณ
Responsibility
สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ไม่ประสงค์แบ่งปันกำไร
ผ่านการลงทุน/เพิ่มทุนในหุ้น
บุคคลธรรมดา

เมื่อบุคคลธรรมดาลงทุนในวิสาหกิจเพื่อสังคม สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยสามารถหักลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 1 แสนบาท ในรอบปีภาษีหนึ่ง ๆ และสามารถลงทุนซ้ำได้ในปีต่อๆ ไป

นิติบุคคล

เมื่อนิติบุคคลลงทุนในวิสาหกิจเพื่อสังคม สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามจำนวนเงินลงทุนในรอบปีภาษีนั้น ๆ

ผ่านระบบ E-donation
บุคคลธรรมดา

ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์

นิติบุคคล

หากนิติบุคคลสนับสนุนด้วยการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินผ่านระบบ E-donation ให้กับวิสาหกิจเพื่อสังคม จะสามารถหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ โดยคำนวณรวมกับเงินบริจาคเพื่อการสาธารณประโยชน์อื่น ๆ

เช่น บริษัท ต้นไม้ จำกัด มีกำไร 1,000,000 บาทในปีนั้นๆ จะสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 2% = 20,000 บาท

header-bg

Subscribe to our newsletter ลงทะเบียนรับข่าวสารกิจกรรมเพื่อสังคมของเราได้ที่นี่

* indicates required

View previous campaigns.

Intuit Mailchimp

GET OUR NEWSLETTER