School of Feminists (SoFs): Feminist Theory and Practice Online Curriculum | หลักสูตรออนไลน์ ทฤษฏีและปฏิบัติการเฟมินิสม์

ปัจจุบันสังคมรู้จักและใช้คำว่า “เฟมินิสต์” มากขึ้น ซึ่งที่นิยามของคำว่าเฟมินิสต์แตกต่างกันไปตามการรับรู้ของผู้รับสาร และตามแหล่งอ้างอิงต่างๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านการค้นคว้าส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ทางโครงการ SoFs คิดว่าคงจะดีหากมีการแบ่งปันเนื้อหาเรื่องหลักการเฟมินิสม์ ด้วยโครงร่างหลักสูตร ที่อ้างอิงจากประสบการณ์ของผู้ที่ผ่านการอบรมในด้าน Gender Studies ในระดับสากล สู่ชุมชนชาวไทย

โดยโครงการนี้เป็นโครงการทดลอง รองรับผู้เรียนได้ 40 คน เรียนและสอนออนไลน์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง ติดต่อกันเป็นเวลา 6 สัปดาห์ จัดการหลักสูตรโดย มัจฉา พรอินทร์, ดาราณี ทองศิริ, วิภาพรรณ วงษ์สว่าง และมีแขกรับเชิญจากองค์กรที่ขับเคลื่อนงานด้านสิทธิทางเพศต่างๆ โดยทางโครงการได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากองค์กร FRIDA Young Feminist Fund

 

โครงร่างหลักสูตรโดยย่อ

**ทุกคลาสเรียนและสอนเป็นภาษาไทยทั้งหมด**

 • Session 1 Feminist Theory : What is feminism (ทฤษฎีเฟมินิสม์ครั้งที่ 1)
 • Session 2 Feminist Theory : Patriarchy, Gender Binary (ทฤษฎีเฟมินิสม์ครั้งที่ 2)
 • Session 3 Feminist Analysis & Development Justice Framework (การวิเคราะห์บนฐานคิดเฟมินิสม์และการพัฒนากระบวนการยุติธรรม)
 • Session 4 Power Analysis & Intersectionality (การวิเคราะห์เชิงอำนาจและอำนาจทับซ้อน)
 • Session 5 Human Rights (สิทธิมนุษยชน)
 • Session 6 Webinar รวมผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรต่างๆ เข้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (สัมนาเต็มวัน)

 

จุดประสงค์

 • สร้างเครือข่าย Change Agent ที่จะทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับขบวนการเฟมินิสต์ในระดับต่อเนื่อง โดยคลาสเรียนนี้สามารถรองรับผู้เรียนได้ประมาณ 40 คน
 • สำรวจและประเมินผลความเข้าใจเรื่องหลักการเฟมินิสต์ก่อนและหลังเรียน เปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์ของการศึกษาส่วนบุคคลกับการศึกษาอย่างมีโครงร่างหลักสูตร (Framework)

 

กิจกรรมและกำหนดการ 

 • 5 - 15 พฤษภาคม รับสมัครผู้เรียนที่มีความตั้งใจ มีความสนใจในมิติ Gender Equality มาแล้วระดับหนึ่ง และพร้อมเข้าเรียนเรียนทุกวันเสาร์ตั้งแต่ 13:00-16:00 ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งระหว่างสัปดาห์จะมีกิจกรรมถอดบทเรียน/หาข้อมูลเพิ่มเติม (Assignment) ผ่านการเขียนและต้องส่งการถอดบทเรียนก่อนเข้าคลาสครั้งถัดไป
 • 18 พฤษภาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน (โปรดยืนยันสิทธิภายใน 20 พฤษภาคม)
 • 23 พฤษภาคม - 27 มิถุนายน เริ่มดำเนินการเรียนการสอนตามโครงร่างหลักสูตรพร้อมกิจกรรมประเมินผลระหว่างหลักสูตร
 • กรกฎาคม ติดตามผลหลังจบหลักสูตรในระยะสั้น
 • กันยายน กิจกรรมติดตามผลหลังจบหลักสูตรในระยะ 3 เดือน ว่าเกิดการต่อยอดองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

 

ในระยะยาว

อาจจะมีการขยายผลสู่ Podcast วิเคราะห์เคสที่เป็นคำถามในสังคม หรือจัดเป็นหลักสูตรต่อเนื่องที่รองรับคนได้มากขึ้น / จัดหลายครั้ง / ขยายผลเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่สามารถให้บุคคลทั่วไปเข้ามาเรียนรู้ได้อย่างอิสระ

สถานะหลักสูตร

ขณะนี้ปิดรับผู้สมัครแล้วและกำลังดำเนินกิจกรรมเพื่อจัดการเรียนในหลักสูตรรุ่นที่ 1 หากสนใจรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม สามารถ ลงทะเบียนเป็น Maling List ได้ที่นี่

ผู้อำนวยการหลักสูตร

มัจฉา พรอินทร์

 • ลาว-อิสาน เลสเบี้ยน เฟมมินิสต์ ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Lao-I-saan lesbian feminist women human right defender)
 • นักเคลื่อนไหวปกป้องสิทธิมนุษยชนและสิทธิความหลากหลายทางเพศ ทั้งในระดับชุมชน ประเทศและนานาชาติ
 • ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการองค์กรสร้างสรรค์อนาคตเยาวชน
 • ทำงานด้านการจัดศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นธรรม ในกลุ่มเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองผู้หญิงและ LBTQ
 • ประธานมูลนิธิ อิลก้า (ILGA Foundation) องค์กรเครือข่าย LGBTIQ ในภูมิภาคเอเชีย เพื่อขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนของชุมชนที่มีความหลากหลายทางเพศ
 • นายกสมาคม ผู้หญิง กฎหมายและการพัฒนา เอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Forum on Women, Law and Development - APWLD) องค์กรเครือข่ายผู้หญิงนักปกป้องสิทธิและเฟมินิสต์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งทำงานพัฒนาความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสร้างขบวนการเคลื่อนไหวเฟมินิสต์
 • คณะกรรมการบริหาร องค์กรไอเฟด (IFED - International Family Equity Day) องค์กรระดับโลกที่ทำงานรณรงค์สิทธิในการก่อตั้งครอบครัวของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
 • ผู้จัดตั้งองค์กรวีเดย์ ประเทศไทย และได้ร่วมจัดการเต้นรณรงค์ ยุติความรุนแรงทางเพศ/ One Billion Rising ซึ่งเป็นขบวนการเคลื่อนไหวในระดับโลกมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน 
 • ผู้ร่วมจัดตั้งและสมาชิก เครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อความเท่าเทียมระหว่างเพศ (CSOs for Gender Eqaulity) 
 • อาจารย์พิเศษ บรรยายเรื่องเพศภาวะ สิทธิความหลากหลายทางเพศและสิทธิมนุษยชนรวมถึงขบวนการเคลื่อนไหวสังคมทั้งในบริบทประเทศไทยและนานาชาติ

 

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์การผึกอบรม 

 • ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัญฑิตสาขาจุลชีวะวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร)  วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิษย์เก่าโครงการ The International Visitor Leadership Program (IVLP), Washington, D.C, United State of America
 • เข้าร่วมอบรม International Human Right Training Program (IHRTP), Montreal, Canada จัดโดยองค์กร Equitas Human Right
 • กระบวนการ อบรมสิทธิมนุษยชน และกลไก UN ให้กับเครือข่าย LGBTIQ ในระดับภูมิภาค 3 ปีซ้อน
 • ถูกจัดให้เป็น 1 ใน 5 LGBTIQ ที่ต้องรู้จัก โดย UNWOMEN https://medium.com/@UN_Women/five-lgbti-activists-you-need-to-know-e3595dc6b435
 • เข้าร่วมอบรม The Southeast Asia Sub-Regional Feminist Legal Theory and Practice (FLTP) Training จัดโดย APWLD - Asia Pacific Forum on Women, Law and Development
 • เข้าร่วมอบรม The Southeast Asia Sub-Regional Feminist Legal Theory and Practice (FLTP) Training for the trainer จัดโดย APWLD - Asia Pacific Forum on Women, Law and Development
 • ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชน 1 ใน 50 คนจากผู้สมัครมากกว่า 5,000 คนจากทั่วโลกให้เข้าร่วมประชุม The Unesco World Conference for sustainable Development”, Aichi - Nagoya , Japan

ผู้อำนวยการหลักสูตร

ดาราณี ทองศิริ 

 

 • นักสิทธิมนุษยชนด้านความยุติธรรมทางเพศ เคยทำงานเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องความยุติธรรมทางเพศและร่วมก่อตั้งองค์กร ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน Buku Classroom ทำงานกับกลุ่มผู้หญิงชายขอบและคนที่มีความหลากหลายทางเพศในสามจังหวัดชายแดนใต้
 • ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งสื่อออนไลน์และสำนักพิมพ์  เฟมินิสต้า (Feminista) นำเสนอข่าว บทความ และความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศรอบด้าน และเขียนบทความประจำเกี่ยวกับ LGBT ให้กับเว็บไซต์ Spectrumth.com
 • ปริญญาโทสาขา เพศสถานะ วัฒนธรรมและการพัฒนาศึกษา จาก Pune University (MA. in Gender, Culture&Development Studies)  

 

ผ่านการอบรมคอร์สเกี่ยวกับความยุติธรรมทางเพศและสิทธิมนุษยชน เช่น 

 • The Sexuality, Gender and Rights Institute: Exploring Theory andPractice Organized by Creative Resource Empowerment and Action ( CREA )
 • Exclusion in Social Science Pedagogy Organized by The Centre for Equity Studies, New Delhi
 • South East Asia Sub-Regional Gender and Politics Training by APWLD
 • Development Knowledge of Human Rights and learning about mechanisms of human rights Organize by Human Rights Lawyer Association (HRLA)
 • Women’s Well-being and Gender Justice Concepts organized by Women’s Well-being and Gender Justice program, Sexuality Studies Association

ผู้ประสานงานหลักสูตร

วิภาพรรณ วงษ์สว่าง

 • นักศึกษาปริญญาโทด้าน Social Design, L’École de Design Nantes Atlantiques กำลังทำผลงานจบในหัวข้องานออกแบบเพื่อยุติความรุนแรงทางเพศ
 • ผู้ก่อตั้ง Thaiconsent.in.th และ Consentconnection.org แพลตฟอร์มสร้างการเรียนรู้ออนไลน์ในประเด็นความยินยอมพร้อมใจทางเพศ เพศสัมพันธ์เชิงบวก ความเท่าเทียมทางเพศ และการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับความเป็นธรรมทางสังคม
 • นักเขียนอิสระ ปัจจุบันเขียนคอลัมน์รายเดือนที่ Thaipublica.com เกี่ยวกับการออกแบบและประเด็นเพศ
 • นักออกแบบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการสร้างความเป็นธรรมในสังคม

 

กิจกรรมด้านความเท่าเทียมทางเพศ การบรรยาย และการอบรมในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

 • เข้าร่วมสัมนา ‘Action for Gender Equality Conference’ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 
 • เข้าร่วมการอบรม SocDem Asia’s Political Management Training ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
 • เข้าร่วมกลุ่ม FES Thailand young feminist project.
 • อาจารย์พิเศษในกิจกรรม “Traumics”​ภายใต้วิชา Imaginative Media ภาควิชา CommArts มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 
 • วิทยากรในงานเสวนา “Sex is Fair because We Care”: It’s time for the Thai society to understand Sexual Consent. โดย Women’s Wellbeing and Gender Justice Program, Thai Health Promotion Foundation ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บุคคลอ้างอิงในโครงการ TIJ-UNODC Borderless Youth Forum in the topic of "gender-based violence"
 • วิทยากรพิเศษในงานแสดงละครเวที Vagina Monologue event ณ UN Office กรุงเทพมหานคร
 • วิทยากรพิเศษในกิจกรรมของ OXFAM กรุงเทพมหานคร
 • โครงการที่ทำได้รับการกล่าวถึงในนิตยสาร National Geographic Thailand ฉบับ “ผู้หญิง : ศตวรรษแห่งการเปลี่ยนแปลง” ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2562