Last update อัพเดทล่าสุด : 31 /05 / 2022

นโยบายความเป็นส่วนตัวของไทยคอนเซนท์ 

บทนำ 

บริษัท ไทยคอนเซนท์ จำกัด (“ไทยคอนเซนท์”) ตระหนักถึงความละเอียดอ่อนในประเด็นปัญหาเรื่องเพศและความรุนแรงทางเพศ และประสบการณ์ที่ผู้ใช้งานอาจต้องเผชิญจากการแบ่งปันเรื่องราวของประเด็นดังกล่าวในพื้นที่ออนไลน์สาธารณะ ไทยคอนเซนท์จึงมุ่งคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและเสริมความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้งาน ด้วยการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้นสำหรับการใช้งาน Thaiconsent Forums (“ฟอรั่มส์”) และผลิตภัณฑ์อื่นๆของไทยคอนเซนท์ที่อาจเกิดมีขึ้นในอนาคต เพื่อจัดให้มีวิธีการจัดการและมาตรการคุ้มครองรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ที่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นอันว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้งาน

 1. นิยาม
 2. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. “ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น อันเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนสูง และอาจเป็นอันตรายต่อเจ้าของข้อมูลหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหากมีการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ เป็นต้น
 4. “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 5. “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 6. “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง การดำเนินการใดๆซึ่งกระทำต่อข้อมูลส่วนบุคคลหรือชุดข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยระบบอัตโนมัติหรือไม่ก็ได้ เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระเบียบ การจัดโครงสร้าง การจัดเก็บ การปรับปรุง การใช้ การเปิดเผย การทำให้สามารถเข้าถึงได้ การยับยัง หรือการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 7. “เจ้าของข้อมูล” หมายถึง บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย
 8. “ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ของไทยคอนเซนท์
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไทยคอนเซนท์จัดเก็บ/รวบรวม (ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ)

ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นข้อมูลที่ไทยคอนเซนท์จะเก็บรวบรวมในฐานะ “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ที่ได้รับความยินยอมให้กระทำการดังกล่าวจากผู้ใช้งานไทยคอนเซนท์ซึ่งเป็น “เจ้าของข้อมูล

 1. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยให้บุคคลที่ระบุตัวตนได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ของไทยคอนเซนท์ ซึ่งระบุตัวตนได้จากข้อมูลส่วนบุคคลทั้งโดยตรงและโดยอ้อม อันเป็นข้อมูลดังนี้
 1. อีเมล
 2. เลขที่อยู่ไอพี (IP Address)
 1. “ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้น อันเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนสูง และอาจเป็นอันตรายต่อเจ้าของข้อมูลหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหากมีการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งทางไทยคอนเซนท์จะมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรสนิยมหรือพฤติกรรมทางเพศเป็นหลัก
 2. “ข้อมูลที่ตั้ง” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากจีพีเอส ไวไฟ หรือเลขที่อยู่ไอพี (IP Address) ที่ระบุรายละเอียดที่ตั้งของผู้ใช้งาน 

 1. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 

ไทยคอนเซนท์จัดเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานตามขอบเขตวัตถุประสงค์การให้บริการของไทยคอนเซนท์เท่านั้น ได้แก่ การนำเสนอบทความ ข่าวสาร หรือสื่ออื่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ เพศสัมพันธ์ และความสัมพันธ์เชิงบวก การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเพศและความสัมพันธ์จากผู้เชี่ยวชาญและ/หรือองค์กรพันธมิตรที่ทำงานร่วมกับไทยคอนเซนท์ การแจ้งเกี่ยวกับกิจกรรม สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆจากไทยคอนเซนท์ รวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไทยคอนเซนท์ที่อาจเกิดมีขึ้นในอนาคต 

 1. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว

ไทยคอนเซนท์อาจมีการนำข้อมูลเกี่ยวกับรสนิยมหรือพฤติกรรมทางเพศ อันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของผู้ใช้งาน ไปใช้เพื่อการประมวลผลเป็นการเพิ่มเติมสำหรับการวิจัยและสถิติเพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้เรื่องความรุนแรงและความเท่าเทียมทางเพศ ทั้งนี้ไทยคอนเซนท์จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งทุกครั้งเป็นคราวไป ก่อนมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวไปประมวลผลเพื่อการดังกล่าว อย่างไรก็ตามไทยคอนเซนท์ไม่มีนโยบายจัดเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้เพื่อการตลาดและทางการค้า 

 1. วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว

ไทยคอนเซนท์จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ใช้งานผ่านขั้นตอนการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์ของไทยคอนเซนท์ หรือการกรอกแบบฟอร์มที่ทางไทยคอนเซนท์ได้จัดทำขึ้นสำหรับการวิจัยและสถิติเท่านั้น ไทยคอนเซนท์ไม่มีนโยบายจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้กรอกด้วยตัวเองหรือแสดงไว้ในส่วนอื่นของฟอรั่มส์ที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัครสมาชิกและที่มิใช่แบบฟอร์มสำหรับการวิจัยและสถิติข้างต้น

ในกรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ไทยคอนเซนท์อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังกล่าวที่เจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้กรอกหรือแสดงไว้ด้วยตัวเองในส่วนที่เจ้าของข้อมูลคนดังกล่าวสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ในฟอรั่มส์ รวมไปถึงในแบบฟอร์มที่ทางไทยคอนเซนท์ได้จัดทำขึ้นสำหรับการวิจัยและสถิติเป็นการเฉพาะที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังกล่าวไว้โดยตรง ทั้งนี้ไทยคอนเซนท์จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลทุกครั้งก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้เป็นคราวไป

 1. การเปิดเผยและการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ไทยคอนเซนท์จะเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวเกี่ยวกับรสนิยมหรือพฤติกรรมทางเพศแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เฉพาะกรณีที่ไทยคอนเซนท์ประสงค์ทำการวิจัยและสถิติเพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้เรื่องความรุนแรงและความเท่าเทียมทางเพศเท่านั้น โดยบุคคลและหน่วยงานภายนอกที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและสถิติเท่านั้น ไทยคอนเซนท์ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสองประเภทข้างต้นแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อการตลาดและทางการค้า และไทยคอนเซนท์จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งทุกครั้งเป็นคราวไปก่อนนำข้อมูลไปเปิดเผยแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกดังกล่าว

 1. ระยะเวลาจัดเก็บและสถานที่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ไทยคอนเซนท์จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้เท่าที่จำเป็น โดยในกรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานใช้สำหรับการสมัครสมาชิก ไทยคอนเซนท์จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตั้งแต่การเป็นสมาชิกของผู้ใช้งานมีผลจนกว่าผู้ใช้งานจะมีคำขอยกเลิกการเป็นสมาชิก เมื่อไทยคอนเซนท์ได้รับคำขอยกเลิกการเป็นสมาชิกแล้ว ไทยคอนเซนท์จะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของผู้ใช้งานออกจากระบบทันที รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวซึ่งไทยคอนเซนท์มีนโยบายจัดเก็บด้วย

 1. การเชื่อมต่อไปสู่เว็บไซต์ภายนอก

ไทยคอนเซนท์ไม่มีนโยบายเชื่อมต่อการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานฟอรัมส์กับบัญชีที่ผู้ใช้งานมีอยู่แล้วในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และให้การใช้งานอีเมลที่ผู้ใช้งานนำมาใช้ในการสมัครสมาชิกนี้ เป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานได้สร้างบัญชีอีเมลไว้ 

 1. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ให้สิทธิของผู้ใช้งานไทยคอนเซนท์ เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและหลักเกณฑ์อื่นใดที่ไทยคอนเซนท์ได้กำหนดไว้ในขณะนี้ ตลอดจนข้อกำหนดทางกฎหมาย และที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ทั้งนี้ผู้ใช้งานควรทราบสิทธิทางกฎหมายของตนเองดังนี้

 1. สิทธิขอถอนความยินยอม ผู้ใช้งานมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ให้ไทยคอนเซนท์เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังกล่าวอยู่กับทางไทยคอนเซนท์ ไม่ว่าความยินยอมนั้นได้ให้ไว้ก่อนหรือภายหลังวันที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้บังคับ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นตามกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน
 2. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้งานสามารถขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภทที่เกี่ยวกับตนเองได้ หรือขอให้ทางไทยคอนเซนท์จัดทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมไปถึงการขอให้ไทยคอนเซนท์เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภทที่ไทยคอนเซนท์มีนโยบายจัดเก็บแต่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
 3. สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้งานมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเองจากไทยคอนเซนท์ได้ ในกรณีที่ไทยคอนเซนท์ได้ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ นอกจากนั้นผู้ใช้งานยังมีสิทธิขอให้ไทยคอนเซนท์ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ไทยคอนเซนท์ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค
 4. สิทธิขอคัดค้าน ผู้ใช้งานมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภทที่เกี่ยวกับตน ณ เวลาใดก็ได้ เว้นแต่ไทยคอนเซนท์เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า ไม่ว่าจะเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือการยืนยันการปฏิบัติตลอดจนการต่อสู้ฟ้องร้องตามกฎหมายของไทยคอนเซนท์ บุคคลอื่น หรือสาธารณประโยชน์ ไทยคอนเซนท์จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานต่อไป แม้ว่าท่านจะได้ยื่นคัดค้านไทยคอนเซนท์แล้ว
 5. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้งานมีสิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองทุกประเภทให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้เสมอ
 6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ไทยคอนเซนท์อยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้าน ผู้ใช้งานมีสิทธิขอให้ไทยคอนเซนท์ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการชั่วคราวได้ รวมไปถึงกรณีอื่นใดที่ไทยคอนเซนท์หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามกฎหมาย ผู้ใช้งานมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลายก็ได้ 
 7. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเห็นว่าบริษัท หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว
 8. สิทธิร้องเรียน ผู้ใช้งานสามารถร้องเรียนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของตนเองมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นอันว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้บัญญัติไว้ โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่

ที่อยู่ติดต่อ : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 02-142-1033

อีเมล : pdpc@mdes.go.th

 1. ช่องทางติดต่อเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากผู้ใช้มีข้อสงสัยหรือประสงค์ขอใช้สิทธิใด ให้ติดต่อไทยคอนเซนท์ได้ที่

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ไทยคอนเซนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

๑๖/๑ ซ.๖ก ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกตุ 

อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053-260-111

อีเมล : projects@thaiconsent.in.th

Privacy Policy

Thaiconsent Co., Limited (“Thaiconsent”) is a social enterprise which aims to create a better society for women and has dedicated its time and media resources to end rape culture and gender-based violence since 2015. We are well aware of the sensitivity of gender-related subjects and difficulties survivors may experience from sharing personal issues online. We are thereby determined to protect the privacy of our users by implementing this privacy policy (“Policy”) as a data privacy regulation for Thaiconsent Forums (“Forums”). 

 1. Legal Bases for Collecting and Using Information

Thaiconsent is a company found and registered in Thailand. The Personal Data Protection Act of Thailand (“PDPA”) and other Thai laws relevant to data collection and usage shall apply to such Policy and the Forums.

 1. Information Thaiconsent Collects
 1. Basic account information 

In order to provide, achieve and improve our service, we collect the information of our users through their registration to create an account on our Forums as follows;

 • Email
 • IP Address

Our registration does not include a third-party platform. All users will be required to use their own emails to directly register to our Forums. Therefore, we will not obtain any account information from a third-party email.

 1. Sensitive personal information

While denouncing rape culture, our lifelong mission is also to promote consensual and healthy sex and relationship experience. We will collect sensitive information publicly discussed among our users on Forums or willingly shared by them through our questionnaires as follows;

 • Sexual and/or relationship experience 
 • Sexual preferences and behaviours

Such sensitive information shall be used solely for research and statistics to raise awareness on gender-related issues. The owner of such information and their identity will remain confidential. A separate permission to collect and process shall be directly proposed by Thaiconsent to our users before any research procedure. 

 1. Location information which can be collected through GPS, Wi-fi and IP address

 

 1. III.User’s Rights as a Data Owner
 1. Right to withdraw consent: All users have the right to withdraw their consent for Thaiconsent to collect, use and disclose at any time. However, this shall not apply if any legal limitation is present or it is to preserve the users’ interest.
 2. Right to access: All users have the right to request access to personal data pertaining themselves collected and used by Thaiconsent including receiving a copy of such data and information regarding Thaiconsent’s non-consensual data collection process.
 3. Right to portability: In the case of personal data being stored through an automated tool, if it can be read, used or disclosed through such tool, all users have the right to obtain such data pertaining themselves via automation. Besides, all users have the right to request Thaiconsent to transmit their requested data to another controller via automation as well as receiving information regarding such transmitted data except once a technical limitation arises.
 4. Right to object: All users have the right to object the collection, usage and disclosure of their personal data by Thaiconsent at any time. However, this shall not apply if there is a lawful ground for Thaiconsent to refuse such objection. 
 5. Right to rectify: All users have the right to rectify their personal data recorded by Thaiconsent at any time.
 6. Right to restrict: All users have the right to temporarily refrain Thaiconsent from collecting, using and disclosing their personal data during the examination of any objection or rectification request. This shall also apply once such data is no longer necessary for the purposes of Thaiconsent or must be erased or destroyed by Thaiconsent due to legitimate circumstances.
 7. Right to be erased: All users have the right to have their personal data erased or anonymised if it is believed that Thaiconsent proceed without a lawful basis or such data is no longer necessary for the purposes of Thaiconsent. This also applies after a request to withdraw or object has been proposed if requested by the users.
 8. Right to complain: All users have the right to file a complaint to Personal Data Protection Commission (“PDPC”) if it is believed that Thaiconsent has violated or not abided by the laws regarding personal data protection. The complaint shall be submitted to;

 

The Office of Personal Data Protection Commission

Ministry of Digital Economy and Society

120 No. 3 Ratthaprasasanabhakti Building (Building B), the Government Complex

Chaeng Watthana, Chaeng Watthana Road, Thung Song Hong Subdistrict, 

Lak Si District, Bangkok 10210

 

 1. Further Questions on Public Policy

All users are welcomed to submit their questions and requests regarding their rights under the Policy to;

Thaiconsent Co., Limited (Headquaters)

16/1 6 Alley Kaew Nawarat, Wat Ket Subdistrict

Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai 50000

Tel. 053-260-111, 088-010-4384 Email: projects@thaiconsent.in.th